Startpagina arrow Jaarverslag
Trans-Ned
  Welkom bij Trans-Ned Nieuw(s)
Startpagina
Projecten
Leven in de Transkei
Fotoalbum
- - - - - - - - - - -
Steun Trans-Ned
- - - - - - - - - - -
Bestuur
Financiën
Jaarverslag
Contact & Info

 

 

 

Jaarverslag 2011 PDF Afdrukken E-mail
1

Voor u ligt het jaarverslag van 2011, waarin we u in willen “ bijpraten”  over de activiteiten van afgelopen jaar.

De Stichting Trans-Ned is opgericht op 2 februari 2006 en is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel & Fabrieken voor de Veluwe en Twente, gevestigd in Enschede en bekend onder nr. 08143533.

De Stichting heeft als rechtsvorm: Stichting, met de statutaire naam Stichting Trans-Ned, gezeteld in 8096 VA Oldebroek, van Pijkerenlaan 85.

 

Introductie:
De Stichting Trans-Ned is een particulier initiatief van meerdere sociaal bewogen burgers. De Stichting wil een bijdrage leveren aan de millenniumdoelen vastgesteld door de Verenigde Naties. In 2000 hebben totaal 189 regeringsleiders eerdergenoemd streven vastgelegd. Ook vanuit het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking wordt nog regelmatig contact gezocht over de stand van zaken rondom de realisatie van de millenniumdoelen.

De door de VN vastgestelde doelen, gaven ons de bevestiging, hetgeen wij gezien hadden middels diverse vakantiereizen, dat hulp echt noodzakelijk was.

Wij willen dat bereiken door middel van projectondersteunende activiteiten in ontwikkelingslanden in Zuid Afrika, onze focus ligt op het Zuid-Afrikaanse gebied Transkei en het land Zambia.

Stichting Trans-Ned is beleidsmatig bepalend voor de uitvoering van de projecten. De St. Trans-Ned heeft onder meer als taak het werven van gelden van mogelijke subsidiënten. Voor het werven van subsidies zijn contacten onstaan en bijgehouden met De Stichting TransCape in Zuid-Afrika (Transkei) verzorgt de uitvoering van de goedgekeurde projecten. Subsidieverzoeken worden dan ook vanuit Transkei ontvangen.

Laatstgenoemde Stichting wordt mede gefinancierd vanuit omringende Europese landen als Duitsland en Engeland.

De uitvoerende Stichting in Zuid-Afrika functioneert dermate goed, dat men vanuit de Zuid-Afrikaanse bevolking poogt vrijwilligers te werven voor het laten slagen van de diverse projecten. In 2008 zijn de activiteiten van de stichting in Zuid-Afrika verder toegenomen, het budget is ook in verhouding meegegroeid waardoor het bereik van Trans-Ned is toegenomen, wat concreet inhoudt dat meerdere mensen een beter bestaan kunnen opbouwen.

   

Visie / doelstellingen:  
De visie van de Stichting Trans-Ned is als volgt te omschrijven. De Stichting gaat er voor om onze medemens in ontwikkelingslanden te helpen, waarbij de begrippen toekomstgericht en coachend de sleutelwoorden zullen zijn. Met andere woorden, niet het werk overnemen van de lokale bevolking maar de lokale bevolking laten inzien dat ze zelf initiatieven dienen te ontplooien om ze op die wijze in hun eigen levensbehoeften te kunnen laten voorzien. De Stichting zal de benodigde randvoorwaarden gaan invullen, waarbij te denken valt aan financiële en personele ondersteuning.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het verstrekken van geldleningen en bijdragen om niet (giften) aan natuurlijke personen en/of organisaties.

Begrijpelijk is dat financiële ondersteuning één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste factor zal zijn. Om in de benodigde gelden te voorzien, wordt gepoogd gelden te werven via diverse sponsoren. Zowel het bedrijfsleven wordt benaderd, als ook de kerken en particulieren

 

Bestuur:
Het bestuur met 3 leden.

Dhr. H. Schreuder -          voorzitter.

Mevr. J. Kambeel    -          penningmeester

Mevr. E. A Spronk   -          secretaris

 

Projecten:
Om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken wordt gewerkt op projectmatige basis, in nauwe samenwerking met TransCape. TransCape is een zusterorganisatie die zich reeds bezighoudt met diverse activiteiten o[p ontwikkelingshulp in Zuid Afrika en dan met name in Transkei. TransCape heeft bekendheid in Transkei en adviseert ons als zodanig voor aanwijzing van projecten. Daarnaast heeft TransCape een uitvoerende taak namens Trans-Ned.

De ziekte AIDS is een zeer groot probleem in Zuid Afrika. Om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen is een project gestart waarbij het zwaartepunt ligt op de voorlichting voor de alle inwoners van Transkei.  Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de behandeling van de gevolgen van AIDS, zowel lichamelijke als psychische hulp. In Transkei, Canzibe, is inmiddels een plattelandziekenhuis gecertificeerd door de overheid om hun medewerking te verlenen bij dit project. De overheid voorziet het ziekenhuis niet van alle voorzieningen om ook alle benodigde hulp te kunnen bieden, vandaar dat hulp vanuit Trans-Ned nodig blijft. Zo zijn er tal van maatregelen getroffen die verbetering van de huidige situatie beogen zoals:

           - wekelijkse bijeenkomsten van Aids-patiënten;

            - het verstrekken van algemene medicatie zoals vitaminen en antibiotica;

            - het verstrekken van Aids-remmers;

            - advisering van gezinsplanning dit zal bijdragen aan de bestrijding van AIDS;

            - voorlichting van HIV geschiedt door middel van theater. In 2007 is hiermee een start gemaakt.

Extra info over Wild Coast Theatre:
In het kader van de AIDS-bestrijding heeft een particulier initiatief van Bert Koning het project Wild Coast Theatre opgezet. Hij heeft door middel van theater de bevolking op een geheel eigen wijze doordrongen van het gevaar van AIDS. Het project heeft ook een tweede projectjaar gevierd, met name door de sponsoring van Wilde Ganzen is het budgettechnisch in goede banen geleid.

Als Trans-Ned hebben we gezien dat door middel van zeer diverse initiatieven de awareness onder de bevolking vergroot kan worden.

Er is een youth-centre gebouwd dat de naam draagt van de initiatiefnemer van dit project. Dit project is nu (2011) zelfvoorzienend en is niet meer afhankelijk van donaties.

 

Microkredietverstrekking

Microfinanciering is gericht op verbetering van de leefomstandigheden van de meest sociaal zwakkeren in de samenleving. Als prioriteit wordt hierbij gesteld, de abominabele situatie op het platteland. Nieuwe inkomensgenererende activiteiten die als follow-up van microkredietverstrekking zijn opgestart in 2008. Ook in 2011 is de kleinschaligheid geconsolideerd. Alle deelnemers aan het Microkredietverstrekkings programma doorlopen ook een boekhoudcursus.

 

Coaching

Het coachen, begeleiden, van de lokale bevolking is de meest adequate wijze van helpen om ze in hun eigen bestaan te laten voorzien. Een financieel duwtje in de rug zal tot meer succes leiden. In 2008 zijn diverse initiatieven ontplooid om door middel van coaching de bevolking een stuk eigenwaarde te geven. Door kennisoverdracht krijgt men geloof in zichzelf en in hun handelen. Ook in 2011 was dit een speerpunt en zijn diverse initiatieven uitgevoerd.

 

 

Vrijwilligers accommodatie

In 2008 is gestart met de bouw van de  vrijwilligersaccomodatie in Canzibe op het ziekenhuisterrein. De bouw van deze accomodatie is gedaan onder coördinatie van onze zuster-organisatie Trans-Cape. Vrijwilligers die hun tijd en energie beschikbaar stellen om een bepaald project voor een bepaalde periode bij te staan met raad en daad, kunnen gebruik maken van deze accommodatie. De inrichting voldoet aan de basic-eisen. Het geld voor de bouw en het onderhoud is geschonken door een sponsor in Nederland.

 

 

Homebased Care

Op regelmatige basis maakt bevolking gebruik van de vrijwilligersorganisatie op het gebied thuiszorg. De vrijwilligers zijn opgeleid en zijn vaardig om deze taak uit te voeren.

 

 

Fairtrade

Wereldwijd is aandacht om de zakelijke stromen zo verantwoord mogelijk te doen, zowel de inzet van personeel als het inkopen van de goederen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering. In 2010 is verder onderzoek gedaan om hier handen en voeten aan te geven. We hebben ter overweging om hier een project voor op te starten; de randvoorwaarden zijn nog niet volledig ingevuld.

Update 2011: er zijn weer kansen gecreëerd maar tot een definitieve uitvoering is het helaas nog niet gekomen.

 

 

Education Centre

Het Education Centre is gebouwd en in gebruik genomen in 2008. De functie van het Education Centre was er al geruim aantal jaren maar nu in een meer professionele omgeving. Het doel van het EC is om de lokale bevolking extra les te geven in vakken die niet in het regulier onderwijs gegeven worden of die niet beschikbaar zijn voor de bevolking door het verstrijken van de schoolleeftijd of beschikbaarheid door geldgebrek. Dit vergroot hun kans op de arbeidsmarkt en dus een betere toekomst.

Er is nog steeds een grote stroom van leerlingen zowel bij het pre-school gebeuren als bij het volwassenonderwijs. De leiding ligt in handen van gekwalificeerd personeel die hart hebben voor het gebied Transkei.

 

   

Zambia

Door gezamelijke kennis bij het COS-Zwolle kwamen we in contact met de projectleider voor een hotelschool in opbouw in Zambia. De projectleider heeft veel ervaring in Zambia en bezit een stabiel netwerk van mensen die haar ondersteunen en adviseren om dit project tot een succes te maken. Wij als Trans-Ned willen hierin graag helpen en nemen ook onze verantwoordelijkheid om haar met geldstromen te ondersteunen.

 

 

Wilde Ganzen / COS

De kenniscentra zoals Wilde Ganzen en COS zijn zeer belangrijk voor onze stichting Trans-Ned. Door hun jaren lange ervaring met zeer diverse stichting hebben zij goede en waardevolle tips. Ook de door hen georganiseerde netwerk-meetings zijn zeer nuttig.

 
Financiële verantwoording:
Om de eerdergenoemde doelstellingen te kunnen verwezenlijken is het noodzakelijk te kunnen beschikken over toereikende financiële middelen. Via fondswerving wordt getracht hieraan gestalte te geven. Een groot voordeel is dat financiering rechtstreeks gaat, weliswaar via TransCape, maar dat te allen tijde rekening en verantwoording dient te worden afgelegd voor besteding van de verstrekte gelden. Op uitgaande gelden richting projecten wordt 1% ten behoeve onkosten Trans-Ned in mindering gebracht. 

Per 1-1-2008 is Trans-Ned ANBI-geregistreerd.

Van belang is te vermelden dat een ieder die werkzaam is bij Trans-Ned dit op vrijwillige basis doet. Zelfs bezoeken aan Zuid Afrika voor controle van de te besteden gelden, zijn voor eigen rekening.

Om een zo waarheidsgetrouw beeld te krijgen van de gelden, wordt jaarlijks de boekhouding gecontroleerd door een accountant. Bijgaand treft u dan ook de accountantsverklaring aan.

 

 

 

 

 
< Vorige
28-05-2015:
Een overzicht van de giften van de maanden januari t/m mei 2015